Ανιχνευτικά προγράμματα

Τι είναι ένα ανιχνευτικό πρόγραμμα

Η ανίχνευση είναι μία διαδικασία που εντοπίζει σε ένα φαινομενικά υγιή πληθυσμό, άτομα που έχουν μεγάλο κίνδυνο να πάσχουν από μια ασθένεια. Στα άτομα αυτά προσφέρεται πληροφόρηση, περαιτέρω εξετάσεις, κατάλληλη αγωγή και παρακολούθηση για να μειωθεί ο κίνδυνος και οι περιπλοκές που προέρχονται από την ασθένεια.

Εφαρμόζονται πάντα σε υγιείς πληθυσμούς, όχι σε ασθενείς με συμπτώματα της ασθένειας. Σκοπό έχουν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρής επίπτωσης στην υγεία του ασθενή από την ασθένεια. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να εκμηδενίσουν τον κίνδυνο. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την φυσική εξέλιξη της ασθένειας για την οποία εφαρμόζουμε ένα ανιχνευτικό πρόγραμμα.

Ένα ανιχνευτικό πρόγραμμα αποτελείται από σειρά ενεργειών όπως πληροφόρηση, εξέταση, περαιτέρω εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση που βασίζονται σε οργανωτικές δομές που υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο και αποδεδειγμένα μειώνουν τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις από την ασθένεια. Η ανίχνευση πρέπει πάντα να οδηγεί σε μετρήσιμη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού που εξετάζεται.