Ανιχνευτικά προγράμματα

Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών

Στόχος του Προγράμματος αυτού είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση της συγγενούς βαρηκοΐας δηλαδή βαρηκοΐας που υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του. Επειδή η απόκτηση ομιλίας στα νεογνά επηρεάζεται από την καλή λειτουργία του μηχανισμού ακοής, τυχόν ανωμαλία στο μηχανισμό αυτό προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας και μάθησης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ακαδημαϊκή τους επίδοση, η ψυχική τους υγεία και η κοινωνική τους ένταξη. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να αντιστραφούν αν η διάγνωση, η παρέμβαση και η στήριξη γίνουν τους πρώτους μήνες ζωής. Με την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες απόκτησης της ικανότητας επικοινωνίας και εξασφαλίζεται η ομαλή ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Πατήστε στους πιο κάτω συνδέσμους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες:

Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών - Οδηγίες
Ακοή και Βαρηκοΐα: Εξετάσεις ακοής και μορφές βαρηκοΐας
Ανίχνευση ακοής νεογνών
Neonatal Hearing Screening Program - Instructions
Understanding Deafness: An introductory guide to different types of deafness and hearing tests
Newborn hearing screening
İşitme Kaybını Anlamak: İşitme Kaybı ve işitme testlerini tanıtım kılavusu
Yenidoğan İşitme Taraması
Newborn hearing screening - Arabic
Newborn hearing screening - Russian