Νέα & Ανακοινώσεις

Ψηφιακή αναβάθμιση Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής 4/2021

Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος Αργυρίου",  μετά από αίτηση του το 2019, υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία για  σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης του στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014-2020. Η ανάπτυξη και βελτίωση του βαθμού ψηφιοποίησης σε όλα τα στάδια λειτουργίας του Κέντρου (πριν, κατά και μετά την ανάλυση δειγμάτων αίματος) χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ταυτοποίησης και παρακολούθησης, θα αυξήσουν την ασφάλεια του συστήματος, θα μειώσουν τις χρονοβόρες διαδικασίες και θα ενοποιήσουν ηλεκτρονικά τα τρία ανιχνευτικά προγράμματα του Κέντρου.

26/05/2021